Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân

Thứ bảy - 10/02/2024 02:19
Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến hiện nay là tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trao Giải A Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. (Ảnh minh họa)
Trao Giải A Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023. (Ảnh minh họa)

Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Muốn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì nhất thiết phải huy động toàn thể người Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, tự giác, sáng tạo. Nội dung này được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 35-NQ/TW (ban hành ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thời gian qua, công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng có sự vào cuộc tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân thuộc mọi giai tầng xã hội, mọi lứa tuổi, vùng miền…, Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Cụ Nguyễn Đình Yên dù đã hơn 100 tuổi đời nhưng vẫn luôn trăn trở vấn đề: Nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng quan trọng đối với đất nước ta nhưng phải làm thế nào để chuyển tải thành ý thức của từng người dân để mọi người cùng thực hiện. Niềm trăn trở ấy đã được cụ Yên gửi gắm trong các bài dự thi cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2022 và 2023.

Với lối viết giản dị, không nặng về lý luận, chắt lọc từ chính sự chiêm nghiệm và trải nghiệm trong cuộc đời của mình, những tác phẩm dự thi của cụ Yên đã có sức lan tỏa lớn trong xã hội, giúp cho tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về những giá trị cốt lõi của độc lập, tự do, của nền hòa bình đã được đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cũng như giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta phấn đấu xây dựng. Từ nhận thức đúng, cụ Yên mong muốn mọi người cũng sẽ xác định và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh thành phố đã phát huy rất tốt tinh thần tiên phong, gương mẫu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thời gian qua, cùng với việc tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho hội viên hiểu biết sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tại các chi hội cơ sở đã chủ động xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên và duy trì hoạt động hiệu quả. Nhiều chi hội xây dựng mô hình “Chi hội là trận địa tư tưởng vững chắc của Đảng ở cơ sở” kịp thời đấu tranh ngăn chặn các luận điệu sai trái, thù địch, từ đó góp phần trực tiếp ổn định chính trị ngay tại các khu phố, ấp.

Không chỉ những người cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mới xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà hiện nay rất nhiều bạn trẻ cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình và chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), xác định tính chất thường xuyên, liên tục trong việc sử dụng mạng xã hội của thanh niên. Bên cạnh những cách thức truyền thống Thành đoàn Đông Hà đã chủ động dùng mạng xã hội làm công cụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cụ thể Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên nhận diện, tham gia đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đồng thời để có “công cụ” đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, Thành đoàn Đông Hà đã thành lập và chỉ đạo cơ sở thành lập các trang mạng xã hội của đơn vị mình.

Thực tiễn cho thấy nhờ những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước cùng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cơ quan chức năng đã huy động được sức mạnh của toàn thể người Việt Nam cùng vào cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chính quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc giúp chúng ta đạt được những thành tựu to lớn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn của Đảng và Nhà nước; bóp méo vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam; phủ nhận những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong thời kỳ đổi mới…

Từ đó, góp phần tạo niềm tin, xác định rõ trách nhiệm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong đông đảo quần chúng nhân dân và toàn xã hội. Những thành tựu to lớn này cũng là minh chứng rõ nét để đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động gây chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, hòng làm suy yếu sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Những thành tựu này cũng đồng thời chứng minh một sự thật không thể phủ nhận: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được rõ vấn đề đoàn kết là sức mạnh, là nguyên nhân của mọi thành công và thắng lợi của cách mạng Việt Nam dù trong bất cứ giai đoạn nào.

Do đó, càng xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, càng gắn bó với nhân dân, càng dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì sự thành công càng chắc chắn bấy nhiêu.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa ý thức rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình một cách chủ động, tích cực, tự giác. Một bộ phận quần chúng nhân dân trong đó có cả những bạn trẻ chưa có nhận thức đầy đủ về những âm mưu thâm độc đằng sau các quan điểm sai trái, thù địch nên còn thờ ơ, thiếu chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm này.

Thậm chí có một số trường hợp còn bị những luận điệu sai trái lôi kéo, dụ dỗ, kích động quay ra chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá chế độ. Điều này nguy cơ tác động không nhỏ đến việc xây dựng và phát huy thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần triển khai đồng bộ một số giải pháp sau: Trước hết, phải đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhận thức sâu sắc và đầy đủ những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời nhận thức rõ thực tế: chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới đem lại cho tất cả mọi người một cuộc sống thật sự tự do, ấm no, hạnh phúc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tương lai tươi đẹp của mỗi người dân và toàn thể dân tộc Việt Nam. Cũng chính bởi thế trách nhiệm này không phải của ai khác mà chính là của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Khi những người đứng đầu nêu gương tốt sẽ là “hình mẫu” để cấp dưới và nhân dân tin tưởng, học tập và noi theo, từ đó một lòng, một dạ đi theo Đảng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, hoạt động để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông nhất là trên internet và mạng xã hội trong cung cấp các thông tin chính thống định hướng dư luận về chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên mọi phương diện; đấu tranh trực diện, vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, những luận điệu sai, trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch… tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từ đó tạo dựng thế trận vững chắc đặc biệt là trên không gian mạng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp cán bộ, đảng viên và người dân có biểu hiện lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời cần có cơ chế khen thưởng, động viên, khuyến khích xứng đáng với những cá nhân, tổ chức, đơn vị… tích cực, chủ động và có những cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn trong xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó nhân rộng những điển hình tiên tiến này tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn xã hội, người dân./.

Theo nhandan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây