Kết quả thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC và Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Thứ hai - 29/11/2021 02:06
Thực hiện Kết luận số 07 - KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Khóa XI về “một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022” và Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để quán triệt, triển khai cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh về thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC và Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đồng thời chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức quán triệt cụ thể nội dung Kết luận số 07 và Kết luận số 08 đến các cấp bộ Đoàn cơ sở, các chi đoàn.
Đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.
Đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.
Nhằm cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các văn bản của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TĐTN-TCKT ngày 18/3/2019 “về triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 ¬- 2022” và Kế hoạch số 89-KH/TĐTN-TCKT ngày 11/4/2019 “về triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2022”. 

Kết quả qua 02 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa XI) bằng nhiều giải pháp trong công tác cán bộ Đoàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn của tỉnh có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, chủ động trong công tác, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, góp phần tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Các nội dung trong công tác cán bộ Đoàn được thực hiện khoa học, có chiều sâu hơn; tạo được những tác động tích cực trong công tác cán bộ Đoàn. 

Kết quả, hiện nay, cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn có 20 đồng chí, bao gồm: 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, 05 Trưởng Ban, 05 Phó Ban và 7 đồng chí cán bộ, chuyên viên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 tại các Ban cơ quan Tỉnh Đoàn; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn hiện có 28/39 đồng chí (khuyết 11 đồng chí); Ủy viên Ban Thường vụ hiện có có 9/13 đồng chí (khuyết 04 đồng chí). Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đều có trình độ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị: (Ban Thường vụ 100% từ Trung cấp LLCT trở lên; Ban Chấp hành trên 85% có trình độ Trung cấp LLCT trở lên). Đoàn cấp huyện có 16 đồng chí Bí thư (khuyết đơn vị Thị Đoàn Sông Cầu); Phó Bí thư: 14 đồng chí (đơn vị Huyện đoàn Sơn Hòa và Huyện đoàn Sông Hinh hiện đang khuyết Phó Bí thư); Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện có 334/336 đồng chí (khuyết 02 đồng chí); Ủy viên Ban Thường vụ hiện có 105/111 đồng chí (khuyết 6 đồng chí). Toàn tỉnh có 327 tổ chức Đoàn cấp cơ sở (trong đó có 173 Đoàn cơ sở và 154 Chi đoàn cơ sở). Tổng số Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn hiện có là 106 đồng chí và Bí thư cơ sở Đoàn các khối khác là 217 đồng chí. Theo thống kế, cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Nhiều cán bộ Đoàn đã được ghi nhận, đánh giá cao trong công tác, được bầu, bổ nhiệm, điều động, luận chuyển, phân công giữ các chức vụ  quan trọng của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Từ 2019 đến nay: có 10 đồng chí cán bộ chủ chốt Đoàn cấp huyện được luân chuyển, điều động sang làm trưởng, phó các ngành cấp huyện; Bí thư Đảng ủy xã, hoặc công tác trong các lĩnh vực của ngành cấp huyện. 

Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ Đoàn đã nhận được sự quan tâm, chăm lo đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Qua triển khai thực hiện từ năm 2010 đến năm 2020, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều đã thực hiện chế độ phụ cấp cho đội ngũ Bí thư chi Đoàn thôn, buôn, khu phố với mức phụ cấp bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung trên một tháng. Năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 10/7/2020 quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã được nhận mức phụ cấp 1,42 mức lương cơ sở. Còn đối với những người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, khu phố (07 chức danh trong đó có Bí thư Chi đoàn thôn, buôn, khu phố) được nhận số tiền bồi dưỡng mức tối đa không quá 1,75 mức lương cơ sở/tháng. Theo đó, Bí thư Chi đoàn thôn được nhận 372.500 đ/tháng. 

Trong triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC, ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, giải pháp theo Kết luận của Trung ương Đoàn vào kế hoach, hoạt động, chương trình công tác của các đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, các đơn vị có liên quan và lộ trình thực hiện các nội dung, giải pháp sát với yêu cầu thực tiễn. Trong thực hiện, đã chú trọng thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nội dung về công tác tuyên truyền, về nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn cơ sở, đội ngũ Bí thư Chi đoàn, chất lượng công tác đoàn viên. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với củng cố tổ chức, bộ máy tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; chủ động, tích cực trong tham mưu, phối hợp thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư…

Bên cạnh những những kết quả đạt được, những thuận lợi từ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền thì việc thực hiện Kết luận 07 và Kết luận 08 trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn, hạn chế như: Việc tổ chức tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức cho cơ quan Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Phú Yên chưa được thực hiện thường xuyên dẫn đến cơ quan chuyên trách Đoàn Thanh niên cấp tỉnh và cấp huyện thiếu hụt nhân sự, ảnh hưởng lớn đến công tác tham mưu, triển khai hoạt động Đoàn tại địa phương, đơn vị; Việc giải thể chi bộ cơ quan dẫn đến gây khó khăn cho hoạt động chi đoàn cơ quan; một số chi đoàn tiến hành giải thể và một số chi đoàn vẫn còn hoạt động nhưng không có cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của Đoàn Thanh niên cấp xã; Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ đã là căn cứ pháp lý để thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, Tổ dân phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 34, một số đơn vị cấp xã gặp khó khăn trong công tác sắp xếp, bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn cấp xã; nhiều đồng chí cán bộ đoàn quá tuổi không để bố trí công tác khác vì không còn biên chế; nhân sự cấp xã lớn tuổi cũng không để điều chuyển, thay thế, làm ảnh hưởng đến phong trào chung; chế độ, chính sách của Bí thư Chi đoàn thôn, buôn, khu phố thấp (trước khi có Nghị định 34, mỗi đồng chí Bí thư Chi đoàn nhận được phụ cấp 570.000 đồng/tháng; hiện nay Phú Yên áp dụng hình thức chấm công, trung bình mỗi đồng chí Bí thư chi đoàn thôn nhận 372.500 đồng/tháng), dẫn đến nhiều đồng chí Bí thư Chi đoàn nghỉ tham gia công tác Đoàn; việc tìm nhân sự làm Bí thư Chi đoàn gặp nhiều khó khăn.

Từ những khó khăn, hạn chế đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kiến nghị đề xuất với Trung ương Đoàn để Ban Bí thư Trung ương Đoàn có những chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp hơn với tình hình thực tế của các tỉnh, thành đoàn. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đưa ra những giải pháp xây dựng công tác cán bộ Đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, từ đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.
Phạm Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây