PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2020

Thứ ba - 26/05/2020 04:33
Các tác phẩm dự thi cần phản ánh những cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong nửa đầu nhiệm kỳ và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.
Cụ thể như về kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; vai trò xung kích, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch Covid-19; kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện" và năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"…
Tác phẩm báo chí dự thi là các bài viết được đăng tải từ ngày 1-6-2019 đến ngày 15-5-2020.
PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2020
THỂ LỆ
GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀCÔNG TÁC ĐOÀN
VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:263-KH/TWĐTN-BTG ngày22/5/2020
của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)
-----
 
1. Nội dung
Tác phẩm tham dự Giải thưởngcần phản ánh chính xác, hiệu quả một trong các nội dung sau:
- Nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: những cách làm hay, mô hình, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong nửa đầu nhiệm kỳ và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới: kết quả và những vấn đề đặt ra trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;vai trò xung kích, trách nhiệm của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trước sự vận động và biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; vai trò của Đoàn trong việc định hướng, dẫn dắt thanh niên trước các trào lưu, xu hướng mới; kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện” (từ 01/6 đến hết năm 2019), năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện, những đóng góp của phong trào thanh niên tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các mô hình hay, cách làm mới của tuổi trẻ trong triển khai phong trào thanh niên tình nguyện, tạo ra những giá trị mới.
- Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; gương đảng viên trẻ tiêu biểu;các hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các mô hình mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi.
- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa: công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên; triển khai đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả và những vấn đề đặt ra trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; vai trò của Đoàn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống…
- Triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: đi sâu vào các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
- Công tác xây dựng Đoàn: trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng cơ sở đoàn, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn; việc thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn (chủ trương 1+2, 1+1, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”); cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; việc thực hiện Luật Trẻ em; vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ trẻ em, triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên tín đồ tôn giáo; triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em.
- Các đề tài khác viết về thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
2. Loại hình và thể loại
- Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 01/6/2019 đến ngày 15/5/2020, có nội dung phù hợp với tiêu chí Giải thưởng đều có thể gửi tham dự.
- Tác phẩm báo chí dự thi ở 01 trong 02 thể loại sau:
+ Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
+ Tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.
3. Đối tượng tham gia
        - Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự Giải.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia Giải thưởng.
4. Quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng
- Tác phẩm báo chí tham gia Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.
-Tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng phải là tác phẩm đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép trong thời gian từ ngày 01/6/2019 đến ngày 15/5/2020.
Không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự giải của cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí.
5. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải và trách nhiệm của tác giả tham dự Giải thưởng
5.1. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải
- “Giải thưởng báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020”không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia Giải thưởng nhằm mục đích tuyên truyền cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan.
- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận, đồng thời phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
5.2. Trách nhiệm của tác giả
- Thực hiện đúng Thể lệ Giải thưởng, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng coi như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ Giải thưởng.
- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.
6. Giải thưởng
Ban tổ chức trao Giải thưởng trao cho mỗi thể loại, bao gồm:
+ 01 Giải Nhất, mỗi giải trị giá:    15.000.000 đồng.
+ 02Giải Nhì, mỗi giải trị giá:      10.000.000 đồng.
+ 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá:        5.000.000 đồng.
+ Một số Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.
Cơ cấu giải thưởng được xác định dựa trên kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Ban Tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng.
7. Thời gian, nơi nhận
* Thời gian: Nhận tác phẩm từ ngày 22/5/2020 đến hết ngày 10/6/2020 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác phẩm không nộp trực tiếp).
* Nơi nhận: Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0918 222 356; email: giaithuongbaochitwd@gmail.com.
- Đối với tác phẩm gửi tham gia dự giải qua đường bưu điện, gửi trực tiếp ban tổ chức giải:
+ Đối với Báo in, Báo điện tử: tác phẩm tham gia giải thưởng phải có xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng kèm theo bản gốc trang báo, tạp chí hoặc bản phô-tô trang báo (đối với bài viết đăng trên báo, tạp chí in) và bản phô-tô trong đó có địa chỉ truy cập tác phẩm trên mạng Internet (đối với bài viết đăng trên báo điện tử).
+ Đối với tác phẩm phát thanh: ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.
+ Đối với tác phẩm truyền hình: ghi lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa DVD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.
Tác phẩm gửi qua đường bưu điện phải ghi rõ trên phong bì:“Bài tham giaGiải báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, email liên lạc.
- Đối với tác phẩm tham gia dự giải gửi qua emailchính thức của Giải thưởng (giaithuongbaochitwd@gmail.com):
+ Đối với tác phẩm báo in: Bản scan xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng vàbản scan tác phẩmđã đăng.
+ Đối với tác phẩm báo điện tử, phát thanh, truyền hình: Bản scan xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩmđược đăng và file hoặc đường link bài viết.
 
 
BAN TỔ CHỨC GIẢI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây