Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Thứ bảy - 31/07/2021 23:08
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2021), toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đang tập trung, nỗ lực tổ chức thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch COVID-19.
Ngành Tuyên giáo đã chỉ đạo tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Ngành Tuyên giáo đã chỉ đạo tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là dịp để toàn ngành Tuyên giáo tỉnh nhà ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, tuyên giáo trong tình hình mới.

Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo

Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo toàn tỉnh sẽ luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

Những năm qua, đặc biệt sau gần 1 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, ngành Tuyên giáo tỉnh đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao: Tham mưu thực hiện kịp thời, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền kết quả thành công của đại hội đảng các cấp, về những thành tựu trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà; về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành khối khoa giáo tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức làm tốt công tác dư luận xã hội; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ động đề xuất phối hợp các ngành chức năng giải quyết; đặc biệt là trong các thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trước trong và sau bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.\

Ngành Tuyên giáo đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tốt hoạt động báo chí trước, trong và sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII.
 

Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tư tưởng

Thời gian đến, công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi. Đó là truyền thống vẻ vang của ngành sau 91 năm phấn đấu và trưởng thành; kinh nghiệm, bản lĩnh của các thế hệ đi trước; là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự phối hợp hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp. Song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, nhất là trên không gian mạng. Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo Phú Yên sẽ tranh thủ thời cơ, thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm đoàn kết, đổi mới, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, với những giải pháp cụ thể.

Một là, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tư tưởng trong Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Hai là, hoàn thành việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt vàtuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2021-2025. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn ban chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và lựa chọn một số nội dung tổng kết thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bốn là, tiếp tục định hướng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng nhanh, gọn, kịp thời, hiệu quả. Chủ động phối hợp tham mưu nghiên cứu, dự báo, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và đầu tư nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất cho công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo.

Năm là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Sáu là, huy động mọi khả năng, phương tiện, hình thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của Phú Yên, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển cho tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bảy là, đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Nghiên cứu đổi mới và đa dạng hóa hình thức thu thập thông tin, thăm dò dư luận xã hội.

Tám là, đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý và sinh hoạt chi bộ; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền miệng. Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin nhanh nhạy, kịp thời cho báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Chín là, tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò chỉ đạo, định hướng trên lĩnh vực khoa giáo và văn hóa văn nghệ. Củng cố, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ khoa giáo các cấp đáp ứng yêu cầu. Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tuyên giáo.

NGUYỄN VĂN SỰ

Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây