217- KH/TĐTN-TG

Kế hoạch số 217-KH/TĐTN-TG, ngày 03/02/2016 về Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030"

Số kí hiệu 217- KH/TĐTN-TG
Ngày ban hành 02/02/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/02/2016
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Bùi Thanh Toàn

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 217- KH/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày  03 tháng 02 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
 
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030"
------------
          Thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG, ngày 18/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 27/10/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030", với những nội dung sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai, quán triệt trong các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên và tuyên truyền đến tuổi trẻ Phú Yên Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 42-CT/TW  để triển khai trong các cấp bộ Đoàn, trọng tâm là định hướng việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục của Đoàn, đồng thời xác định một số nhiệm vụ cấp bách, xây dựng các giải pháp thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa của thế hệ trẻ trong giai đoạn 2016-2030.
- Các nhiệm vụ, giải pháp phải có tính hành động cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, hình thức; phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.
B. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH THIẾU NHI TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2030
I. Đổi mới nội dung giáo dục của Đoàn
1. Quan điểm đổi mới nội dung giáo dục
- Đa dạng hóa nội dung giáo dục của Đoàn phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của các đối tượng thanh thiếu nhi.
- Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với nhu cầu, tâm lý của thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở Chi đoàn và Đoàn cơ sở.
- Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và đơn vị, chuyển hóa các vấn đề thời sự, các sự kiện, hiện tượng, trào lưu trong đời sống xã hội và thanh thiếu nhi thành những nội dung giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi để nội dung giáo dục giàu tính thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống, sinh động, thiết thực và thuyết phục.
- Khắc phục tình trạng đơn điệu, khô cứng về nội dung sinh hoạt chi đoàn.
          - Tổng kết thực tiễn, tăng cường công tác lý luận về nghiệp vụ công tác thanh vận.
2. Một số nội dung giáo dục cần tập trung
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017) đã xác định mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ trở thành những thanh niên thời kỳ mới có "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lơn" với những nội dung giáo dục trọng tâm sau:
Về lý tưởng cách mạng: Giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần tự hào dân tộc; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, quyết tâm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
-  Về đạo đức, lối sống văn hóa: Giáo dục lòng nhân ái, trung thực với chính mình và mọi người, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tinh thần hiếu học, yêu lao động, chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ môi trường, tích cực hội nhập quốc tế.
II. Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn
1. Quan điểm đổi mới phương thức
- Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh việc giáo dục qua hoạt động thực tiễn và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, xem giáo dục bằng phong trào hành động cách mạng là biện pháp trung tâm trong công tác giáo dục của Đoàn.
- Đa dạng hóa các phong trào, chương trình, cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi; lồng ghép, chuyển tải các nội dung giáo dục vào hoạt động phong trào rõ nét hơn.
- Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, phù hợp với tâm lý, sở thích của giới trẻ, ưu tiên lựa chọn các loại hình thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.
- Phát huy tính hiệu quả của mạng Internet, mạng xã hội để làm công cụ và môi trường hữu hiệu để giao tiếp với thanh niên, nắm bắt tình hình, tư tưởng thanh niên và đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên.
2. Một số phương thức giáo dục cần tập trung
Các cấp bộ Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng các phương thức giáo dục đang phát huy hiệu quả như:
- Giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng.
- Giáo dục thông qua việc nêu gương của cán bộ đoàn; của các nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; qua phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
- Giáo dục thông qua tuyên truyền: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng, trên hệ thống báo chí, trang web, bản tin của đoàn và các phương tiện thông tin đại chúng. Sử dụng internet, các trang mạng xã hội là công cụ và môi trường hữu hiệu để giao tiếp với thanh niên, nắm bắt tình hình, đoàn kết, tập hợp, vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên.
- Giáo dục qua sinh hoạt chính trị, qua tổ chức các hoạt động, sự kiện, hội thi, hội diễn.
- Giáo dục thông qua các thiết chế của Đoàn.
C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020
Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định giai đoạn thực hiện kéo dài trong 15 năm, từ năm 2015 - 2030. Trước mắt, để tập trung tạo chuyển biến đối với một số vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ hiện nay, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2016 - 2020; từ những kết quả đạt được đến năm 2020, sẽ tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá tình hình, trên cơ sở đó tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho những năm tiếp theo.
I. Chỉ tiêu đến năm 2020
- Trong 5 năm giới thiệu 10.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó ít nhất 5.500 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.
- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; trên 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân toàn tỉnh được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- 100% đoàn viên kết nạp mới được học tập 6 bài lý luận chính trị trong chương trình học cảm tình đoàn.
- 100% Đoàn các xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 01 thanh niên chậm tiến.
- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- 100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc duy trì, tổ chức Hội nghị Báo cáo viên hằng quý lồng ghép với Hội nghị giao ban và tham gia Hội nghị cấp tỉnh
- Lượng truy cập website Tỉnh Đoàn tăng ít nhất 5% mỗi năm.
- 100% Đoàn cơ sở sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên.
 
 
II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Giáo dục thế hệ trẻ thông qua phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào, hoạt động của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do các tổ chức Đoàn, Hội, Đội phát động, cụ thể:
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nâng cao chất lượng tổ chức phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", cụ thể hóa bằng các phong trào phù hợp trong từng khối đối tượng, trong đó tập trung phong trào "Thanh niên tình nguyện".
+ Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai có hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
+ Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh triển khai tốt phong trào "Sinh viên 5 tốt".
+ Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh triển khai phong trào "Thiếu  nhi Phú Yên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy".
2. Phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn", với việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gắn với việc đề cao vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 03-KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về triển khai Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"; hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống hướng đến các giá trị “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” theo Kế hoạch số 51/KH-ĐTN ngày 8/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, trong đó tập trung tuyên truyền rộng rãi về những giá trị hình mẫu thanh niên của địa phương, đơn vị; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực.
- Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hiệu quả chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam trong các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”, ”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”  và phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
- Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thanh, thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu cho thanh thiếu niên về những gương người tốt việc tốt được phát hiện qua các chương trình Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, "Học sinh 3 rèn luyện"  qua các chương trình tuyên dương, khen thưởng, qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong các buổi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần của các trường học, trên các bản tin phát thanh học đường, bản tin nội bộ, mạng xã hội…
- Định kỳ tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Cháu ngoan Bác Hồ",... nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, tập thể, cá nhân được tuyên dương trong việc nhân rộng những gương người tốt, việc tốt. Nâng cao chất lượng, sức ảnh hưởng và uy tín xã hội của các giải thưởng cho thanh thiếu nhi nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực cho thanh thiếu niên tự rèn luyện phấn đấu vươn lên.
- Tổ chức nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị trong thời gian qua.
- Xây dựng giải pháp của Đoàn và tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách về phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ, thanh thiếu nhi có năng khiếu vượt trội; chính sách bố trí, sử dụng, phân công công tác đối với những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Đoàn, Hội, Đội tuyên dương.
3. Xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan phát huy các kênh thông tin của Đoàn, Hội, Đội phục vụ công tác giáo dục thế hệ trẻ
- Hằng năm, Tỉnh Đoàn tiếp nhận hệ thống mẫu pa nô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền, cổ động trực quan của Trung ương Đoàn để tuyên truyền đến cơ sở. Nội dung tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi rèn luyện đạo đức, hình thành lối sống lành mạnh, có ích, bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ gắn với chủ đề công tác năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức triển lãm lưu động với các chủ đề giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, về đạo đức lối sống tại những nơi có đông thanh niên, học sinh sinh viên.
- Phát huy, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các phương tiện thông tin tuyên truyền của Đoàn như trang Thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn, chuyên trang Góc trẻ trên Báo Phú Yên, Chương trình phát thanh thanh niên… trong việc giáo dục và nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Yên.
- Định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, kịp thời thông tin tình hình trong nước và quốc tế, giải đáp các vấn đề thanh niên quan tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; vận động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia tài trợ xây dựng hệ thống truyền thông trực quan như pa nô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền tại các địa điểm công cộng ở các địa phương về rèn luyện đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, lý tưởng, hoài bão cống hiến cho thanh niên; cấp tỉnh cấp phát kịp thời các tài liệu, ấn phẩm do Trung ương phát hành về cho cơ sở.
- Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh và đài truyền thanh các huyện, cơ sở tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.
4. Nâng cao hiệu quả, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, giảng viên, giáo viên trẻ dạy các môn lịch sử, giáo dục công dân, lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên tổng phụ trách Đội về kiến thức, kỹ năng trong công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền miệng của đoàn. Xây dựng nguồn tài liệu giúp đội ngũ này thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên qua hình thức tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò của đoàn viên là giáo viên, giảng viên trong các hoạt động hè cho thiếu nhi; xây dựng các chương trình giáo dục mang tính tương tác cao tại các khu phố, các điểm sinh hoạt hè,... nhằm định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên.
- 100% Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên và hướng dẫn tổ chức hoạt động hiệu quả của các tổ công tác trong việc nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên. Triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị của Đoàn. Tham gia giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong thanh niên; kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên thông tin chính xác về tình hình kinh tế chính trị - văn hóa - xã hội của đất nước và tỉnh nhà; trong đó chú trọng phát huy tối đa hiệu quả công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên tại cơ sở.
- Thành lập các nhóm thanh niên tình nguyện có kỹ năng tuyên truyền miệng tốt, tiếp cận, vận động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên chậm tiến, vướng các tệ nạn xã hội, tái hòa nhập cộng đồng.
- Tăng cường tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, gặp gỡ, đối thoại với thanh niên về tình hình trong nước và quốc tế, giải đáp các vấn đề thanh niên quan tâm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.
- Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Định kỳ tổ chức giao ban, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức và tham mưu cơ chế, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội của Đoàn.
5. Đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, các thiết chế văn hóa để giáo dục và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi
- Các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đoàn viên; tuyên truyền, nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị truyền tải cho đoàn viên thanh niên.
- Tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, chủ động xây dựng, điều hành các blog, trang Web, xây dựng các sản phẩm truyền thông trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội để tuyên truyền, giới thiệu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.
- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh thiếu niên. Phối hợp khai thác hoặc đảm nhận khai thác và sử dụng có hiệu quả các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi cho thanh thiếu niên ở cơ sở.
- Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên.
- Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi hành trình về nguồn, tham quan các di tích lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
6. Tăng cường sử dụng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các cuộc thi, hội diễn để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ
- Các cấp bộ Đoàn củng cố, thành lập và duy trì hoạt động của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng. Tổ chức các đợt Liên hoan Đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng.
- Các cấp bộ Đoàn định hướng cho thanh niên phát triển các loại hình văn hóa hiện đại mang tính khoa học và nhân văn, tham gia bảo tồn và phát triển các lễ hội văn hóa; tổ chức các hội thi, hoạt động văn hóa dân gian.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt chiếu phim Tuổi trẻ trong các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, trình chiếu các bộ phim giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi.
- Tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia các cuộc thi sáng tác về chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi như: phim ngắn, ca khúc, tranh ảnh cổ động…
7. Tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên với gia đình, nhà trường và chính quyền
- Vận động gia đình thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư; vận động các bậc ông bà, cha mẹ học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em; có ý thức chuyển đổi hành vi trong giáo dục con cháu.
- Phối hợp với nhà trường xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Mỗi nhà trường xây dựng ít nhất một không gian văn hóa, lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh; triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020":
+ Tổ chức hướng dẫn, học tập 6 bài lý luận chính trị, tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu trên mạng internet.
+ Trong chương trình đào tạo, dành thời lượng phù hợp cho sinh hoạt, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong các nhà trường; tham mưu xây dựng và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên trong các trường.
+ Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.
- Tham mưu với các cấp chính quyền đưa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào nhiệm vụ chính trị của chính quyền các địa phương để chỉ đạo thực hiện.
- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.
8. Hỗ trợ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến
- Các cấp bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở, cần tích cực làm tốt công tác chăm lo đối tượng thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng thông qua các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, học nghề, vay vốn làm kinh tế và giới thiệu việc làm.
- Kiên trì thực hiện các giải pháp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến thông qua việc vận động tham gia các hoạt động phong trào chung, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
- Duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phối kết hợp giữa Đoàn thanh niên các cấp với nhà trường, công an, Hội Cựu chiến binh trong việc tập hợp, quản lý và hỗ trợ thanh niên chậm tiến như: “Thắp sáng niềm tin”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Sức sống mới”… Thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, giáo dục thực tế, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên chậm tiến. Tập hợp, giới thiệu kết nạp thanh niên chậm tiến đã tiến bộ vào tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
 - Phối hợp với các ngành như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an,… tổ chức các hoạt động tăng cường giáo dục kiến thức về giới tính, tình yêu - hôn nhân - gia đình, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xây dựng môi trường học đường thân thiện.
- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng xã hội thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua các hoạt động của Học kỳ quân đội, trại kỹ năng, học làm người có ích…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Chương trình hành động, tổ chức quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tới các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và cán bộ Đoàn chủ trốt các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.
- Phối hợp với các Ban, sở, ngành liên quan xây dựng các Kế hoạch, nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW .
- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ở các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.
- Giao cho các ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn các giải pháp, kế hoạch triển khai có hiệu quả Kế hoạch này
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
 - Xây dựng chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện với các nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị; cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung, giải pháp vào việc xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm của đơn vị mình để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền để có các biện pháp thực hiện tốt Chỉ thị.
- Tổ chức quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên tại các địa phương, đơn vị.
- Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và công tác báo cáo việc thực hiện Chỉ thị về Tỉnh Đoàn theo yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, theo báo cáo hằng năm và theo yêu cầu của địa phương, đơn vị.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn             
- Ban TG, TNTH TW Đoàn;          
- TT Tỉnh uỷ                                
- Thường trực HĐND tỉnh                
- Lãnh đạoUBND tỉnh                       
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ                  
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ                       
- Uỷ ban MTTQ tỉnh                          
- Sở GD & ĐT                               
- Sở VHTT&DL                                
- TT Tỉnh Đoàn                               
- Các ban Tỉnh Đoàn                       
- Các huyện, thành Đoàn &
 Đoàn trực thuộc                                           
 - Lưu VP, Ban TG.
 
TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Bùi Thanh Toàn

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây