Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Số kí hiệu Hướng dẫn số 118-HD/TĐTN-TG
Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/09/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 118-HD/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày  14  tháng 9  năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
-----------
Thực hiện Hướng dẫn số 34 - HD/BTGTU, ngày 14/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017); Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trong hệ thống Đoàn thanh niên với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.
- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm, gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
- Tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam.
- Làm rõ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa; khẳng định mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách lớn, nhưng con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại.
- Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
2. Hình thức
- Chủ động tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi đoàn trong tháng 10/2017, với chủ đề: "Ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".
- Nội dung sinh hoạt theo Đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành (gửi kèm theo Hướng dẫn này); chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, làm rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) triển khai đến các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.
          - Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện. Tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn.
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức diễn đàn thanh niên, tọa đàm về chủ đề "Ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" dành cho đối tượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          - Căn cứ Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trên địa bàn triển khai tuyên truyền hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
          - Kết hợp nội dung tuyên truyền trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
          IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại!
2. Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt!
3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!
5. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam!
6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Ban TG, DV Tỉnh ủy;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây