Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT, ngày 10/7/2018 về Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022

Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022

Số kí hiệu Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT
Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/07/2018
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  45  -KH/TĐTN-TCKT  
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH        
         
Phú Yên, ngày  10  tháng 7 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên
giai đoạn 2018 - 2022
---------
Thực hiện Hướng dẫn số 13 -HD/TWĐTN-BTC, ngày 20/6/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022”, căn cứ kết quả triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017 và thực tiễn tại tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao chất lượng đoàn viên qua đó nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp. Xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.
- Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên. 
2. Yêu cầu
- Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 xây dựng trên cơ sở kế thừa và khắc phục những hạn chế của chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017; đồng thời xây dựng các nội dung rèn luyện đoàn viên mới theo hướng cụ thể, sát thực tế, phù hợp với điều kiện, đặc thù từng khu vực, từng đối tượng đoàn viên trong đó đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.
- Việc đăng ký, quá trình rèn luyện, công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả phải nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo tính thiết thực, tránh việc thực hiện qua loa, đại khái, hình thức chạy theo số lượng, thành tích.
- Kết hợp đồng bộ với các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi đoàn.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
  1. Đối tượng
Chương trình rèn luyện đoàn viên áp dụng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Thời gian thực hiện
2.1. Thời gian triển khai, đăng ký: Ngay sau khi kết thúc việc đánh giá chất lượng đoàn viên ở cấp chi đoàn.
- Đối với khối địa bàn dân cư và khối lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức lao động: trước ngày 01/11 của năm trước. Riêng trong năm 2018, tổ chức cho đoàn viên đăng ký trước ngày 01/8/2018.
- Đối với khối trường học: Cần định hướng cho đoàn viên đăng ký các hoạt động vào dịp nghỉ hè, đặc biệt là việc tham gia các hoạt động tình nguyện theo nhóm đối tượng. Hoàn thành việc đăng ký trước ngày 01/6 năm trước;  Riêng năm học 2018 - 2019, triển khai đăng ký trước ngày 20/9/2018.
Lưu ý: Đối với các đơn vị đã triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong năm 2018, cần hướng dẫn đoàn viên đăng ký bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp với định hướng chung.
2.2. Thời gian đánh giá kết quả:
- Khu vực địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, công nhân lao động: trước ngày 30/10 hằng năm.
- Khu vực trường học: trước ngày 30/5 hằng năm.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
  1. Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị
Đoàn viên rèn luyện, học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăngrèn luyện
- Học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội đoàn các cấp; các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đoàn cấp huyện, xã.  
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 108-HD/TĐTN-TG ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (cụ thể hóa qua những nhiệm vụ, công việc, hành động…trong cuộc sống hằng ngày của đoàn viên).
- Học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 42-KH/TĐTN-TG, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2022.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.
- Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet...
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 khóa XII của Đảng.
2. Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên
Xây dựng người đoàn viên có những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, gương mẫu về đạo đức, lối sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
- Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc các tệ nạn xã hội. Có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết (Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày…).
- Yêu thương quý trọng con người, sống có văn hóa, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.
- Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tuỵ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
- Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình.
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện.
3. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ
Đoàn viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; sáng tạo trong lao động, lập thân, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Các tiêu chí đoàn viên lựa chọn đăngrèn luyện
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Có ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công việc để nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, lao động, sản xuất.
- Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).
- Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện.
          - Học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.
* Các tiêu chí rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ cụ thể đối với từng đối tượng đoàn viên có thể lựa chọn đăng ký rèn luyện
- Đoàn viên công nhân: Rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề; kỹ năng nghề nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lao động, sản xuất kinh doanh; chấp hành kỷ luật lao động; tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong lao động, sản xuất.
- Đoàn viên là doanh nhân trẻ: Nâng cao kiến thức chuyên môn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chủ động hội nhập, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững doanh nghiệp. Tích cực tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng.
- Đoàn viên nông dân: Tích cực lao động sản xuất; có mô hình phát triển kinh tế gắn với địa phương; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức: Tích cực thực hiện phong trào "Ba trách nhiệm"; nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc; thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong trong chuẩn hóa các văn bản, đơn giản hóa các thủ tục, tham gia cải cách hành chính; sáng tạo, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác phục vụ nhân dân, xã hội..; xây dựng văn hóa, văn minh công sở; tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.
- Đoàn viên là giáo viên, giảng viên: Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để dạy tốt; xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Đoàn viên học sinh, sinh viên: Tích cực trong học tập, trung thực trong thi cử; có nhiều ý tưởng, sáng kiến; tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Đoàn viên là sinh viên nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"; đoàn viên là học sinh khối Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”; đoàn viên là học sinh THPT nắm vững tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”…
- Đoàn viên lực lượng vũ trang: Tích cực rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh, quốc phòng.
- Đoàn viên là đối tượng khác: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của bản thân, trên cơ sở định hướng của chi đoàn, đoàn viên chủ động đăng ký nội dung rèn luyện cho phù hợp thực tiễn.
4. Rèn luyện về sức khỏe
Đoàn viên rèn luyện để tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất, tầm vóc tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
- Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên.
- Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đơn vị.
- Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá).
5. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn
Đoàn viên rèn luyện để trở thành đoàn viên xuất sắc, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
Các nội dung đoàn viên lựa chọn đăng ký rèn luyện
- Tham dự đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ.
- Chấp hành sự phân công của Ban Chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn và đoàn cấp trên phát động.
- Thực hiện chủ trương 1+1, vận động được ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.
- Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; xây dựng kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội, khả năng phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên không gian mạng Internet.
IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Đối với Đoàn cơ sở
1.1. Bước 1: Hướng dẫn, triển khai
Trên cơ sở định hướng của Đoàn cấp trên và theo đặc thù của đơn vị, tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện và các phương pháp đánh giá việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cho Ban chấp hành các chi đoàn.
1.2. Bước 2: Tổ chức thực hiện
- Trên cơ sở nội dung khung rèn luyện được xác định trong năm, các Đoàn cơ sở xây dựng, tổ chức các hoạt động, chủ động chuyển tải, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, triển khai từ Đoàn cấp trên nhằm tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.
- Rà soát, triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với các chi đoàn hoạt động hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.
- Nghiên cứu triển khai hoặc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tạo động lực, kịp thời tuyên dương, khen thưởng đoàn viên tích cực trong quá trình thực hiện.
1.3. Bước 3: Kiểm tra, đánh giá
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chi đoàn trong việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, theo dõi tình hình đăng ký và thực hiện việc rèn luyện của đoàn viên (thông qua kiểm tra phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên kết hợp đối chiếu với các hoạt động do chi đoàn tổ chức). Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của chi đoàn.
2. Đối với Chi Đoàn, Chi Đoàn cơ sở
2.1. Bước 1: Triển khai, tổ chức đăng ký
- Tổ chức họp, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ và khả năng của đoàn viên, đảm bảo đủ 5 nội dung.
- Thống nhất việc đăng ký bằng phiếu đăng ký thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trên toàn tỉnh (các đơn vị sử dụng mẫu phiếu đăng ký do Tỉnh Đoàn ban hành theo Kế hoạch và chủ động xây dựng các nội dung đăng ký phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị). Việc đăng ký có thể thực hiện bằng cách viết tay, đánh máy hoặc đăng ký qua mạng, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc là xác định được cá nhân đăng ký và được Ban chấp hành chi đoàn xác nhận và phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể. Ban chấp hành chi đoàn có danh mục hoạt động của chi đoàn và đoàn cấp trên để đoàn viên lựa chọn, đăng ký.
- Các nội dung rèn luyện là mục tiêu phấn đấu của mỗi đoàn viên nhưng cần cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; phù hợp và vừa sức với đoàn viên, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, hạn chế cần rèn luyện. Ban Chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì Ban Chấp hành chi đoàn hoặc chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung rèn luyện theo hướng “mở” phù hợp để đoàn viên đăng ký.
- Ban Chấp hành chi đoàn tổng hợp, lưu giữ 01 bản để theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện của đoàn viên. Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý rèn luyện đoàn viên.
2.2. Bước 2: Hỗ trợ đoàn viên rèn luyện
- Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên hoàn thành nội dung đăng ký; đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức để hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên.
- Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, Ban Chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký (cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên).
- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với các danh hiệu để tuyên dương, động viên kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.
2.3. Bước 3: Kiểm tra, đánh giá và công nhận
Định kỳ 6 tháng/lần, Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự đánh giá quá trình rèn luyện; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, hỗ trợ và ban chấp hành chi đoàn biết, có giải pháp tháo gỡ. Khuyến khích việc phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành chi đoàn theo dõi, hướng dẫn đoàn viên hoặc phân công đoàn viên hỗ trợ nhau cùng rèn luyện hoàn thành các nội dung rèn luyện đã đăng ký; đầu tư các giải pháp, hình thức để đánh giá hiệu quả, chính xác kết quả rèn luyện của đoàn viên, đặc biệt là đối với các nội dung rèn luyện về nhận thức (ví dụ thông qua các bài thi trắc nghiệm, các phần thi thuyết trình, hùng biện, hái hoa dân chủ...).
 - Căn cứ quy định về tiến độ thực hiện đánh giá chất lượng đoàn viên hằng năm, ban chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn họp nhận xét và góp ý, đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước sau:
+ Đoàn viên tự chấm điểm đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, giải trình cụ thể những việc đã làm được trong phiếu đăng ký.
+ Tập thể chi đoàn nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của từng thành viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 30 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn thực hiện trên cơ sở tham khảo góp ý của đoàn viên trong các phân đoàn (nếu có) hoặc nhóm đoàn viên có cùng điều kiện về thời gian sinh hoạt, lao động, học tập.
- Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo 04 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành) cụ thể như sau:
+ Hoàn thành xuất sắc: Là những đoàn viên đạt từ 90 - 100 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Hoàn thành tốt: Là những đoàn viên đạt từ 80 - 89 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Hoàn thành: Là những đoàn viên đạt từ 70 - 79 điểm rèn luyện đã đăng ký qua phiếu.
+ Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 70 điểm rèn luyện đã đăng ký.
- Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là căn cứ quan trọng trong phân loại chất lượng đoàn viên hằng năm. Khuyến khích các cơ sở Đoàn tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị sử dụng kết quá đánh giá chất lượng đoàn viên là một trong những nội dung để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên (đối với đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn).
- Sau khi hoàn tất việc đánh giá chất lượng đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo Đoàn cơ sở để công nhận kết quả. Đối với Chi đoàn cơ sở chỉ thực hiện việc báo cáo kết quả về Đoàn cấp huyện.
- Ban chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm lưu phiếu đăng ký thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” vào hồ sơ đoàn viên.
 
3. Đối với đoàn viên
3.1. Bước 1: Đăng ký
Đoàn viên chủ động đăng ký qua phiếu đủ 05 nội dung rèn luyện với ít nhất 10 tiêu chí phù hợp với điều kiện, lĩnh vực của bản thân và định hướng, hướng dẫn của chi đoàn; xây dựng giải pháp cụ thể dưới mỗi tiêu chí đăng ký rèn luyện.
3.2. Bước 2: Rèn luyện
- Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.
- Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, nội dung công tác do Ban Chấp hành chi đoàn phân công hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức.
- Thực hiện tốt các quy định của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
- Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị Ban Chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.
3.3. Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện
Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Phân công Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực tham mưu việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm 2019 và Hội nghị tổng kết vào đầu năm 2022; Chịu trách kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị.
- Phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.
- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc nhắc nhở việc triển khai thực hiện của các đơn vị được phân công phụ trách.
2. Cấp huyện
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc rèn luyện đoàn viên theo tinh thần sáng tạo, đổi mới và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt chính trị - tư tưởng, tổ chức và hoạt động; tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đầy đủ ý nghĩa, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các cơ sở đoàn trực thuộc. Hằng năm, tùy vào điều kiện cụ thể, có thể ban hành các loại văn bản nhằm bổ sung, hướng dẫn việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên tại đơn vị. Khuyến khích các đơn vị nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện.
- Đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở Đoàn hướng dẫn xây dựng các nội dung cụ thể hóa nội dung đăng ký rèn luyện phù hợp theo từng đối tượng đoàn viên, có chất lượng, mang tính khả thi cao. Định hướng những nội dung riêng mang tính cá nhân để đoàn viên rèn luyện theo định hướng phát triển của mỗi người và để khắc phục các điểm hạn chế của bản thân.
- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm nhằm đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời ghi nhận những mô hình hay, giải pháp hiệu quả để tuyên dương, khen thưởng, giới thiệu và nhân rộng đồng thời có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
- Tiến độ triển khai kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện
Các đơn vị gửi kế hoạch hoặc hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn) theo thời gian như sau:
+ Đối với khối địa bàn dân cư và khối lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, lao động: Kế hoạch hoặc hướng dẫn triển khai gửi trước ngày 25/7/2018; Báo cáo kết quả gửi trước ngày 30/10 hằng năm.
+ Đối với khối trường học: Kế hoạch hoặc hướng dẫn triển khai gửi trước ngày 10/9/2018; Báo cáo kết quả gửi trước ngày 30/5 hằng năm.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, giai đoạn 2018 - 2022. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định. Mọi thông tin xin liên hệ về Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn, hộp thư điện tử: [email protected], điện thoại: 0257.3849473./.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TƯ Đoàn;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư TƯ Đoàn;
- Ban Tổ chức TƯ Đoàn;
-  Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn; Các đồng chí UVBCH Tỉnh Đoàn;
-  Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
 -  Các Ban Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, TCKT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
 
Phan Xuân Hạnh
 
 
 
ĐOÀN ………………………………… ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN ……………………………
***
 
…………, ngày …… tháng… năm ……
 
 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”
Năm…..
 
  1. THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên:……………………………………..Năm sinh:……………………
Ngày vào Đoàn:……………………………………………………………….
Chức vụ Đoàn (nếu có):………………………………………………………
Thời gian thực hiện: Từ tháng…..năm…….đến tháng…......năm……………
  1. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
 (Đoàn viên đánh dấu X vào cột số thứ tự tương ứng với nội dung lựa chọn đăng ký rèn luyện. Lưu ý: Mỗi nội dung đăng ký phải được cụ thể hóa):
 
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ  
Nội dung
Đoàn viên chấm điểm Chi đoàn chấm điểm
Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị (20 điểm)
   1.1. Học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội đoàn các cấp; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
Nội dung cụ thể hóa:………………........................................
…………………………………………………….…………….
…………………………………………………………….……..
   
  1.2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 108-HD/TĐTN-TG ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (cụ thể hoá qua những nhiệm vụ, công việc, hành động… trong cuộc sống hằng ngày của đoàn viên).
Nội dung cụ thể hóa:……………….........................................
………………………………….…………….………………….
……………………………………………….…………………..
   
  1.3. Học tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Nội dung cụ thể hóa:………………..........................................
……………………………………………………..…………….
………………………………………………………….………..
   
  1.4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.
Nội dung cụ thể hóa:………………..........................................
………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………
   
  1.5. Đấu tranh với những luận điểm xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại sự nghiệp của Đảng, của dân tộc; không bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng internet...
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
   
  1.6. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên phòng chống tham nhũng, lãng phí… chống suy thoái về đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
   
2.  Rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên (20 điểm)
  2.1. Sống giản dị, lành mạnh, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, không mắc các tệ nạn xã hội. Có kỹ năng thực hành xã hội cần thiết (Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày…).
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………..…………………….
…………………………………………………..……………….
   
  2.2. Yêu thương quý trọng con người, sống có văn hoá, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, tiến bộ; đấu tranh với cái sai, lạc hậu, cản trở sự phát triển.
Nội dung cụ thể hóa:………………..........................................
………………………………………………………..………….
……………………………………………………………..…….
   
  2.3. Nói đi đôi với làm; nói thật, làm thật; trung thực, tận tuỵ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………
   
  2.4. Đoàn kết, thẳng thắn, nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
   
  2.5. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện.
Nội dung cụ thể hóa:………………..........................................
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
   
3. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ (20 điểm)
(Các đối tượng đoàn viên tự xây dựng nội dung cụ thể hóa theo gợi ý trong Hướng dẫn)
  3.1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nội dung cụ thể hóa:………………............................................
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
   
  3.2. Có ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công việc để nâng cao hiệu quả, hiệu suất lao động; ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, lao động, sản xuất.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
…………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………….
   
  3.3. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).
Nội dung cụ thể hóa:………………............................................
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
   
  3.4. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
   
  3.5. Học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
   
4.  Rèn luyện về sức khỏe (20 điểm)
  4.1. Tham gia chơi ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
   
  4.2. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đơn vị.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
   
  4.3. Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia, rượu và không hút thuốc lá (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá).
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
   
5. Rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn (20 điểm)
  5.1. Tham dự đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
   
  5.2. Chấp hành sự phân công của ban chấp hành chi đoàn; tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, các hoạt động tình nguyện, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn và đoàn cấp trên phát động.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
   
  5.3. Thực hiện chủ trương 1+1, vận động được ít nhất 01 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
   
  5.4. Phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn; xây dựng kỹ năng nắm bắt thông tin dư luận xã hội, khả năng phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên không gian mạng Internet.
Nội dung cụ thể hóa:………………...........................................
………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………
   
 
XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
  1. ĐÁNH GIÁ
 
           Bản thân tự xếp loại:…………………. (Tổng điểm:      /100)
 
ĐÁNH GIÁ CỦA CHI ĐOÀN
6 tháng đầu năm
……………………………….....
………………………………….
……………………………….....
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
…………………………………
 
Cả năm
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
 
                    Chi đoàn xếp loại:………………………
TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây