Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017

Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017

Số kí hiệu Kế hoạch số 315- KH/TĐTN-TCKT
Ngày ban hành 11/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
6 tháng đầu năm 2017
-------------
         
Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn;
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên năm 2017; Chương trình số 18-CTr/TĐTN-TCKT, ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn năm 2017;
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện cũng như tính thực tiễn của từng chủ trương công tác đã ban hành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tính khách quan, hiệu quả; đề cao sự chủ động, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát của từng ủy viên BTV, BCH Đoàn các cấp, của các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Đoàn cấp trên đối với Đoàn cấp dưới.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017.
2. Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX.
3. Công tác vốn vay, giải quyết việc làm cho thanh niên. củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
2. Việc tiến hành
Các đơn vị xây dựng báo cáo ngắn gọn, trọng tâm theo đúng các đề mục của nội dung kiểm tra, giám sát (mẫu báo cáo kèm theo kế hoạch này).
          III. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Thời gian:  Từ ngày 15/6/2017 đến ngày 21/6/2017.
* Buổi sáng
- Từ 07h30 - 09h30: Kiểm tra công tác vốn vay của các xã, phường, thị trấn (nếu có) và Văn phòng Đoàn cấp huyện;
- Từ 09h30 - 11h30: Làm việc với Đoàn cấp huyện.
 
* Buổi chiều
- Từ 13h30 - 15h00: kiểm tra công tác vốn vay của các xã, phường, thị trấn (nếu có) và Văn phòng Đoàn cấp huyện;
- Từ 15h30 - 17h00: Làm việc với Đoàn cấp huyện.
2. Đơn vị được chọn kiểm tra, giám sát và lịch kiểm tra, như sau:
STT Tên đơn vị Thời gian kiểm tra
1 Huyện Đoàn Đồng Xuân Buổi sáng 15/6/2017
2 Huyện Đoàn Sơn Hòa Buổi chiều 15/6/2017
3 Thị Đoàn Sông Cầu Buổi sáng 16/6/2017
4 Huyện Đoàn Tuy An Buổi chiều 16/6/2017
5 Huyện Đoàn Phú Hòa Buổi sáng 19/6/2017
6 Huyện Đoàn Đông Hòa Buổi chiều 19/6/2017
7 Huyện Đoàn Sông Hinh Buổi sáng 20/6/2017
8 Huyện Đoàn Tây Hòa Buổi chiều 20/6/2017
9 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Buổi sáng 21/6/2017
10 Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Buổi chiều 21/6/2017
IV. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
- Tập thể Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương.
- Thường trực Đoàn các xã, phường, thị trấn.
- Mời Thường trực Huyện, Thị ủy; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện, Thị ủy tham dự. Đối với Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh: mời Thường trực Đảng ủy tham dự.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra phụ trách tham mưu các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017; tham mưu quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát.
- Các ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn phối hợp Ban Tổ chức - Kiểm tra chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017.
- Chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng báo cáo và các nội dung liên quan phục vụ đợt kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm.
2. Cấp Huyện và tương đương
- Báo cáo và mời cấp ủy Đảng tham dự buổi kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
- Thông tin đến các cơ sở Đoàn chuẩn bị hồ sơ vốn vay (nếu có) và các kiến nghị, đề xuất với đoàn kiểm tra, giám sát.
- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn) trước ngày 02/6/2017.
* Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc còn lại căn cứ Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra, giám sát ở đơn vị mình và có báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn) trước ngày 16/6/2017.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tạo điều kiện, bố trí, sắp xếp thời gian và địa điểm để đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra./.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn (B/cáo);
- Ban Kiểm tra TW Đoàn;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;                   
- Các đ/c UVBCH Tỉnh Đoàn;
- Các đ/c UVUBKT Tỉnh Đoàn;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Ban TCKT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
                               
(Đã ký)
 
Phan Xuân Hạnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BCH ĐOÀN ………….

***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

………………., ngày      tháng    năm 2017

 
BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2017
--------
 
I. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2017 với chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn"; việc tổ chức thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành trong năm 2016, 2017.
Đánh giá khái quát kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề 2017; Chỉ thị 01 CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
2. Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

     3. Việc chấp hành Điều lệ Đoàn: trong đó chú trọng kiểm tra công tác kết nạp đoàn viên; sinh hoạt chi đoàn; sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú; công tác đoàn vụ, đoàn tịch.

       4. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới: Về nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền xét kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đoàn; việc phân công cán bộ, đoàn viên theo dõi, giúp đỡ đoàn viên vi phạm pháp luật; việc xem xét công nhận tiến bộ cho cán bộ, đoàn viên bị kỷ luật; việc giải quyết đơn thư khiếu nại về kỷ luật.
5. Công tác vốn vay và giải quyết việc làm cho thanh niên.
6. Công tác chuẩn bị các hoạt động hè tình nguyện.
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)
TM. BAN THƯỜNG VỤ………..
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây