Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ IV và tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017

Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ IV và tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017

Số kí hiệu Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-STTTT-TĐTN
Ngày ban hành 24/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/07/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh - Lê Tỷ Khánh

Nội dung

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  - TỈNH ĐOÀN
TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/KHPH-STTTT-TĐTN Phú Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2017
 
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ
tỉnh Phú Yên lần thứ IV và tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia
Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017
-----------------------------
 
   Thực hiện Chương trình phối hợp số 26-CTPH/BTTT-TWĐTN, ngày 29/03/2012 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin”;
   Thực hiện Kế hoạch số 581-KH/TWĐTN-KHCN, ngày 03 tháng 03 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh Đoàn Phú Yên xây dựng kế hoạch phối hợp "Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ IV và tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017" với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.
- Đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng công tác của cán bộ, công chức trẻ. Phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong việc xây dựng đề án, đề xuất giải pháp cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
- Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phát triển, ứng dụng CNTT.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Hội thi theo hướng thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế, thu hút nhiều cán bộ, công chức trẻ tham gia.
- Thông qua Hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trong đoàn thanh niên là cán bộ, công chức trẻ của tỉnh Phú Yên.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h00, ngày 22/8/2017 (Thứ ba).  
2. Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (24 Nguyễn Du - Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên)
3. Đối tượng dự thi: Là cán bộ, công chức không quá 30 tuổi (tính đến 31/12/2017) đang làm việc tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã), huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện), tỉnh và chưa đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi toàn quốc những năm trước. Riêng phần thi sản phẩm và đề án sáng tạo mở rộng tới đối tượng là viên chức.
- Khối K1: Thi kỹ năng dành cho cán bộ, công chức cấp Xã.
- Khối K2: Thi kỹ năng dành cho cán bộ, công chức cấp Huyện.
- Khối K3: Thi kỹ năng dành cho cán bộ, công chức cấp Tỉnh.
- Khối S: Thi sản phẩm sáng tạo (khối S1) và đề án sáng tạo (khối S2) dành cho cán bộ, công chức và viên chức các cấp.
* Lưu ý: Các đơn vị thuộc Ban Tổ chức Hội thi không tham gia dự thi.
4. Số lượng:
- Đối với các sở, ban ngành, đoàn thể ở tỉnh: Đăng ký ít nhất 02 cán bộ, công chức tham dự.
- Đối với cấp huyện: Đăng ký ít nhất 03 cán bộ, công chức tham dự.
- Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Đăng ký ít nhất 01 cán bộ, công chức tham dự.
- Không giới hạn số lượng dự thi của Khối S. (Mỗi cá nhân, tập thể được gửi nhiều sản phẩm dự thi).
III. NỘI DUNG THI
- Kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.
- Sản phẩm, đề án sáng tạo về ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức hoặc cải cách hành chính.
IV. THỂ LỆ HỘI THI: Có thể lệ chi tiết gửi kèm.
V. TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỀN THI TOÀN QUỐC
Căn cứ kết quả Hội thi và kết quả bồi dưỡng, Ban Tổ chức Hội thi sẽ quyết định thành lập đội tuyển dự thi Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn:
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai hội thi và chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt hội thi; đồng thời kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức hội thi (phụ lục đính kèm).
- Triển khai Kế hoạch và Thể lệ Hội thi đến các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.
- Giao Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực tham mưu nội dung chương trình tổ chức khai mạc, tổng kết hội thi.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện thông tin của Đoàn.
2. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phối hợp với Tỉnh Đoàn Phú Yên triển khai hội thi và chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt hội thi; đồng thời kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức hội thi (phụ lục đính kèm).
- Xây dựng và thống nhất thể lệ, nội quy, quy chế, quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tiểu ban ra đề thi, Tiểu ban coi thi, Tiểu ban chấm thi; cấp Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi cho các thí sinh đạt giải.
- Giới hạn nội dung thi, soạn đề thi, chấm thi và các điều kiện vật chất cần thiết khác (nếu có) để tổ chức tốt hội thi cấp tỉnh và tham gia có hiệu quả hội thi cấp toàn quốc.  
- Chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Hội thi Tin học cấp tỉnh và kinh phí đưa đội tuyển tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017 (kinh phí lấy từ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được giao) và chịu trách nhiệm bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017.
- Có văn bản đề nghị các phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền về hội thi.
- Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền Hội thi đến cán bộ công chức, viên chức trong toàn tỉnh.
- Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức & Đô thị Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đã đề ra.
Đây là hội thi có ý nghĩa thiết thực, mang tính sáng tạo và góp phần nâng cao khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính nhà nước hiện nay, Tỉnh Đoàn - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn đăng ký tham gia hội thi./.
 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
Lê Tỷ Khánh
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
Phan Xuân Hạnh
 
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin & truyền thông;
- Ban Bí thư trung ương Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;                (b/c)
- UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (t/h);
- Phòng VHTT các huyện, thị, thành phố (t/h);
- Lưu: VPTĐ, STTTT.
 
 
PHỤ LỤC
(kèm theo Kế hoạch phối hợp số 01 /KHPH-STTTT-TĐTN, ngày 25/7/2017 giữa Sở Thông tin và Truyền Thông  và Tỉnh Đoàn Phú Yên)
 
I. Sở Thông tin và Truyền thông
 1. Xây dựng và thống nhất thể lệ, nội quy, quy chế, quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tiểu ban ra đề thi, Tiểu ban coi thi, Tiểu ban chấm thi; ban hành Quyết định khen thưởng Hội thi, Thông báo dự thi.
 2. Giới hạn nội dung thi, soạn đề thi, chấm thi. 
 3. Chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Hội thi Tin học cấp tỉnh và kinh phí đưa đội tuyển tham gia Hội thi toàn quốc.
 4. Bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi toàn quốc.
 5. Tuyên truyền về hội thi.
 6. In thẻ đeo cho Ban Tổ chức và thí sinh dự thi.
 7. In thẻ dự thi cho thí sinh.
 8. Cấp Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi cho các thí sinh đạt giải.
 9. Chuẩn bị đèn chiếu, máy chiếu cho phần thi sản phẩm sáng tạo và đề án sáng tạo.
 10. Chuẩn bị nước uống cho Ban Tổ chức và thí sinh.
 11. Chuẩn bị bài phát biểu bế mạc.
 12.  Xây dựng báo cáo tổng kết hội thi.
 
II. Tỉnh Đoàn Phú Yên
 1. Triệu tập đoàn viên tham gia hội thi đảm bảo số lượng.
 2. Tuyên truyền về hội thi trên các kênh của Đoàn.
 3. Tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi.
 4. Liên hệ thuê phòng máy, hội trường, thuê giữ xe, vệ sinh …
 5. Trang trí khai mạc, bế mạc hội thi.
 6. Phát hành giấy mời đại biểu tham dự.
 7. Chuẩn bị chương trình tổ chức khai mạc, tổng kết hội thi, MC.
 8. Cử thành viên tham gia Ban tổ chức, Tiểu ban coi thi.
 9. Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc.
 10. Quay phim, chụp hình hội thi.
 11. Tặng Bằng khen cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba.
 12. Lập thủ tục đăng ký hội thi toàn quốc.
 
 
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây