Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Số kí hiệu Hướng dẫn số 114-HD/TĐTN-TG
Ngày ban hành 08/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/06/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  114-HD/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 09 tháng 6 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2017)
-----------
Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU, ngày 22/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên về “Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)”; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn công tác tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ trong hệ thống Đoàn thanh niên, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh liệt sỹ và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng, qua đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.
- Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và ngưới có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”, Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh:
- Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
- Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau.
- Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
2. Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.
3. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 19/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công đối với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa"", trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng,…; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
4. Tuyên truyền gương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.
5. Tuyên truyền phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ đang diễn ra các cấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
- Xây dựng hướng dẫn, cung cấp đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) triển khai đến các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          - Căn cứ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện đến các cơ sở Đoàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
          - Kết hợp nội dung tuyên truyền trong các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Lễ thắp nến tri ân 27/7.
 
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ.
2. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
4. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
5. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.
6. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng.
7. Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân.
Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
(Gửi kèm đề cương tuyên truyền)
 
 
Nơi nhận:
- Ban TG, VP TW Đoàn;
- Ban TG, DV Tỉnh ủy;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
    - Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây