Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

Số kí hiệu Kế hoạch số 314-KH/TĐ-VP
Ngày ban hành 09/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 314-KH/TĐ-VP
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2017
 
 KẾ HOẠCH
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,
các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
---------------
 
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 11/4/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc “Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến.
- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
1. Nội dung
- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
- Tuyên truyền các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; kết quả của phong trào, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.
2. Công tác phát hiện, lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu
2.1. Đối tượng
Là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi, là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua công tác Đoàn, Hội, Đội; được tập thể thừa nhận, suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.
2.2. Tiêu chí chung
- Những điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Các gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân đang lao động, công tác ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các lĩnh vực trọng yếu, độc hại, nguy hiểm đã có thành tích vượt khó; tập thể, cá nhân từ yếu kém vươn lên, đạt nhiều thành tích nổi bật.
2.3. Lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới trên các lĩnh vực
Trên cơ sở kết quả các phong trào thi đua năm 2016 và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh lựa chọn điển hình tiêu biểu; chủ yếu tập trung lựa chọn điển hình là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực phong trào Đoàn, Hội, Đội, cán bộ Đoàn sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới, lao động sản xuất giỏi, gương người tốt, việc tốt, dạy tốt, học tốt, vượt khó vươn lên trong đời sống, các gương sáng về y đức, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, xây dựng Đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điển hình trong phong trào thi đua: "Vì an ninh Tổ Quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc", "Thi đua quyết thắng", bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia...
3. Hình thức tuyên truyền
3.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, mở các chuyên trang, chuyên mục trên trang Website Tuổi trẻ Phú Yên tuyên truyên các điển hình tiên tiến trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến của đơn vị trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook của đơn vị...
 
3.2. Giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền
Hàng quý các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc chọn và giới thiệu một số tập thể hoặc cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu (có trích ngang thành tích) gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Đoàn (qua Văn phòng Tỉnh Đoàn) để tổng hợp, giới thiệu các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
- Giao Văn phòng Tỉnh Đoàn theo dõi, đôn đốc các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh.
- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn kịp thời đưa tin tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình xuất sắc tiêu biểu trên Website Tuổi trẻ Phú Yên và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 
 - Giao các ban Tỉnh Đoàn phụ trách địa bàn kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị phụ trách phát hiện, lựa chọn giới thiệu các gương điển hình xuất sắc tiêu biểu để có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng trong hệ thống Đoàn trên địa bàn tỉnh.
2. Cấp huyện
- Căn cứ kế hoạch này, các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Tỉnh Đoàn Phú Yên qua Văn phòng Tỉnh Đoàn.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cần tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng; bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được quần chúng, tập thể suy tôn để kịp thời biểu dương khen thưởng và bổ sung vào kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Tỉnh Đoàn (qua Văn phòng Tỉnh Đoàn, địa chỉ email: tinhdoanphuyen@gmail.com) theo thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban TĐKT tỉnh (b/c);
- TT, các ban, đơn vị trực thuộc
Tỉnh Đoàn;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (t/h);
- Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây