Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017"

Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017"

Số kí hiệu Hướng dẫn số 110-HD/TĐTN-TG
Ngày ban hành 02/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 110-HD/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 03 tháng 5  năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017"
-----------
 
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 11/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017"; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017" trong hệ thống Đoàn thanh niên với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu, gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay của mỗi quốc gia.
- Làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
- Tuyên truyền phản bác, chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị và tình cảm đoàn kết, gắn bó sâu nặng Việt Nam - Campuchia.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo sự nhất quán trong công tác tuyên truyền, sự chính xác trong các nội dung thông tin và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng, thời điểm và đặc thù tại các địa phương.
- Công tác tuyên truyền thực hiện trong cả năm 2017, đặc biệt là sau tháng 6/2017.
- Trong tuyên truyền cần chú ý tới các vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TIÊN TRUYỀN
1. Nội dung
- Tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2017).
+ Sự gắn bó giữa nhân dân hai nước trong quá khứ; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
+ Tập trung tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; công tác quản lý biên giới; hoạt động biên mậu giữa hai bên; các hoạt động giao lưu - kết nghĩa giữa hai bên biên giới và ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa hai nước.
+ Những kết quả trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng... giữa Campuchia và Việt Nam trong thời gian qua.
- Tập trung tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động của Việt Nam và Campuchia nhân năm kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2017).
+ Các hoạt động kỷ niệm của hai nước; các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao; các hoạt động hữu nghị giữa các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; giao lưu hữu nghị nhân dân; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật; các cuộc mít tinh, hội thảo 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
+ Giá trị, ý nghĩa của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967); những tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới.
- Tuyên truyền, giới thiệu đất nước, con người Campuchia.
+ Vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.
+ Hình ảnh, cuộc sống của những con người Campuchia hiện đang làm việc, học tập tại Việt Nam; về mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.
+ Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia, về vấn đề biên giới trên đất liền... nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước.
2. Hình thức
- Chủ động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nội dung, đối tượng và đặc thù tại mỗi địa phương.
+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Đoàn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những thành tựu của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua
+ Tăng cường tuyên truyền thông qua các hoạt động kỷ niệm của Đoàn - Hội - Đội, của địa phương, đơn vị, thông qua các hình thức trực quan như: pano, áp phích...
- Trong tuyên truyền, sử dụng tiếng Việt, tiếng Khmer, tiếng Anh...
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017" triển khai đến các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.
          - Giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện. Tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          - Căn cứ Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trên địa bàn triển khai tuyên truyền hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
          - Kết hợp nội dung tuyên truyền trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017", Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- BBT, Ban TG, VP TW Đoàn;
- Ban TG, DV Tỉnh ủy;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
    - Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Số 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN 08/06/2020 Kế hoạch Liên tịch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên Phú Yên năm 2020 của Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Phú Yên.
Số: 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN 08/06/2020 Kế hoạch Liên tịch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên Phú Yên năm 2020 của Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Phú Yên.
Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển 19/02/2020 Ngày 24.02.2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên.
HƯỚNG DẪN 22/10/2019 Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
Số: 25-KH/HTN 22/10/2018 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
TẢI NHIỀU
VĂN BẢN MỚI

Số: 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020

Lượt xem:27 | lượt tải:18

Số 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020 (Phú Yên Youth Startup 2020 - PYS20)

Lượt xem:39 | lượt tải:14

Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển

Triển khai 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Lượt xem:166 | lượt tải:25

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:381 | lượt tải:0

Số: 24 -HD/TĐTN-TTNTH

Hướn dẫn Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:1039 | lượt tải:0

Tài liệu

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2019

Lượt xem:520 | lượt tải:147

Đề cương tuyên tuyền

Đề cương tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2019

Lượt xem:488 | lượt tải:150

Số: 543 - CV/TĐTN-TTNTH

Công văn - Triển khai cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Phú Yên lần IV (2018 - 2019) ”

Lượt xem:419 | lượt tải:305

Số: 19 -HD/HTN

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lượt xem:373 | lượt tải:112

Số: 25-KH/HTN

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lượt xem:435 | lượt tải:191
Cộng tác tin bài và góp ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây