V/v báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên

V/v báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên”

Số kí hiệu Công văn số 2161-CV/TĐTN-TG
Ngày ban hành 21/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 2161-CV/TĐTN-TG
V/v báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm
thi hành Luật Thanh niên”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2017
 
 
Kính gửi: Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
 
          Thực hiện Công văn số 9353-CV/TWĐTN-VPUBTN, ngày 26/4/2017 của Trung ương Đoàn về tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên; Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 16/5/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổng kết, đánh giá 10 năm triển khai Luật Thanh niên,
          Để có cơ sở đánh giá, tổng kết 10 năm triển khai thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật thanh niên tại địa phương, đơn vị. Nội dung tổng kết cần tập trung đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Luật; xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Thanh niên (có đề cương báo cáo kèm theo).
          Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc, triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo tổng kết gửi về Tỉnh Đoàn qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn trước ngày 15/6/2017. Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Tp. Tuy Hòa; Email: tdpy.tuyengiao@gmail.com; Điện thoại: 0573846713.
          Trân trọng.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
   ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật thanh niên
 (Kèm theo Công văn số 2161-CV/TĐTN-TG, ngày 22 tháng 5 năm 2017 của BTV Tỉnh Đoàn)
-----------
            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
          1. Khái quát tình hình thanh niên: Nêu số liệu cơ bản về thanh niên và công tác thanh niên; những nhận định, đánh giá khái quát về tình hình thanh niên, công tác thanh niên tại địa phương, đơn vị.
          2. Những vấn đề thanh niên địa phương quan tâm; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại của tình hình thanh niên, công tác thanh niên địa phương, nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại.
          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN
          1. Việc phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên
          Việc phối hợp, tham mưu ban hành các văn bản pháp luật hoặc văn bản hành chính liên quan trách nhiệm của địa phương trong đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên quy định trong Luật Thanh niên năm 2005 và Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh niên (có phụ lục nêu rõ tên văn bản, nội dung chính của văn bản, tóm tắt về kết quả triển khai thực hiện văn bản đã ban hành).
          - Việc phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thanh niên.
          - Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.
          - Đánh giá chung (Đánh giá chung kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế).
          2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên         
          - Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên: Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Nghị định 12/2001/NĐ-CP  ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2007/NĐ-CP; Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 (Nêu rõ hình thức và số lần tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn Luật Thanh niên nêu trên).
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên giai đoạn 2005 - 2017.
- Nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội, của đoàn viên, hội viên, thanh niên về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên; trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên quy định trong Luật Thanh niên (Nêu rõ số lượng cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên được quán triệt, phổ biến Luật Thanh niên). Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân về việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên (Nhận định khái quát).
- Đánh giá chung (Đánh giá chung kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế).
3. Kết quả thực hiện các quy định của Luật Thanh niên trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên: Tập trung đánh giá trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong tổ chức triển khai từng nhóm chính sách cụ thể đối với thanh niên (Kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế) ở 11 nhóm chính sách sau đây:
- Trong học tập và hoạt động khoa học, công nghệ.
- Trong lao động và giải quyết việc làm.
- Trong bảo vệ Tổ quốc.
- Trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí.
- Trong bảo vệ sức khỏe và hoạt động thể dục, thể thao.
- Trong tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
- Trong bảo vệ, bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
- Chính sách đối với thanh niên có tài năng.
- Chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số.
- Chính sách đối với thanh niên xung phong.
- Chính sách đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy hoặc sau cải tạo.
4. Việc lồng ghép thực hiện chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của địa phương hằng năm và từng giai đoạn
5. Đánh giá chung kết quả thực hiện Luật Thanh niên
- Kết quả đạt được.
- Những tồn tại hạn chế.
- Nguyên nhân (khách quan, chủ quan) của những tồn tại, hạn chế.
- Bài học kinh nghiệm.
 
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THANH NIÊN
Căn cứ kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách cụ thể để đưa vào dự thảo Luật Thanh niên (Sửa đổi). Đối với mỗi chính sách được đề xuất cần có đánh giá tác động đối với thanh niên và xã hội (Tính khả thi, điều kiện, biện pháp và nguồn lực của Nhà nước, địa phương để thực hiện chính sách; tác động của chính sách đối với sự phát triển của thanh niên) để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến khi xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (Sửa đổi).
Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiên cứu tham khảo và cho ý kiến về một số đề xuất bước đầu về việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, cụ thể như sau:
1. Một số quy định cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Thanh niên
- Sửa đổi, bổ sung làm rõ quyền của thanh niên và nghĩa vụ của thanh niên theo các quyền, nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp năm 2013.
- Sửa đổi, bổ sung các quy định để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên.
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật.
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân để nâng cao chất lượng dân số, tầm vóc của thanh niên.
2. Một số quy định bổ sung mới trong Luật Thanh niên
- Bổ sung quy định về nội dung, thẩm quyền quản lý nhà nước về thanh niên, trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp; đồng thời làm rõ cơ chế phối hợp trong việc thực nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
- Bổ sung quy định trách nhiệm nhà trường và gia đình đối với thanh niên để làm rõ vai trò của nhà trường và gia đình trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên.
- Bổ sung quy định trách nhiệm của thanh niên đối với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
- Bổ sung quy định về quyền bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của thanh niên đối với các cơ quan nhà nước và quy định quyền phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
- Bổ sung quy định Nhà nước bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia nhằm phát triển thanh niên.
- Bổ sung quy định về Tháng thanh niên để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Bổ sung quy định về đối thoại với thanh niên để thể chế hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).
 - Bổ sung quy định chính sách của nhà nước đối với thanh niên thuộc hộ nghèo.
- Bổ sung quy định chính sách của nhà nước đối với các hoạt động tình nguyện của thanh niên.
- Bổ sung quy định về thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh niên và công tác thanh niên./.
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây