V/v triển khai Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV năm 2017

V/v triển khai Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV năm 2017

Số kí hiệu Công văn số 2265 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT
Ngày ban hành 07/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/08/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 2265 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT
“V/v triển khai Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV
năm 2017”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 8  tháng 8 năm 2017
 
Kính gửi: Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 626 -KH/TWĐTN-CNĐT, ngày 21/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV năm 2017; nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao động, công tác, thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”, có sáng kiến được áp dụng trong cải cách hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai, tuyên truyền đến các cơ sở Đoàn và đông đảo đoàn viên thanh niên về Giải thưởng và tổ chức bình xét, giới thiệu điển hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu gửi về Tỉnh Đoàn để tham gia xét chọn Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV năm 2017, với các nội dung sau:
1. Đối tượng tham gia
Đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức (theo quy định tại điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2010), viên chức (theo quy định tại điều 2, Luật viên chức năm 2017) có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời gian: Từ ngày 08-09/9/2017 (thứ sáu, thứ bảy,dự kiến).
- Địa điểm: Thủ Đô Hà Nội
3. Tiêu chuẩn xét trao giải thưởng
3.1. Là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực trong đạo đức, lối sống; tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, Đội; thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”; có ảnh hưởng tốt đối với tập thể; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn đồng nghiệp học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có thành tích xuất sắc trong công tác tại cơ quan, đơn vị, được tập thể nhất trí bầu chọn.
3.2. Có sáng kiến, ý tưởng và đảm nhận các mô hình, hoạt động có hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, trong lĩnh vực cải cách hành chính đã được áp dụng vào thực tiễn.
3.3. Là chiến sĩ thi đua cơ sở 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm được đề nghị xét trao giải thưởng (2014, 2015, 2016).
3.4. Đạt một trong các danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh/thành phố; được Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đánh giá cao và ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác.
3.5. Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, đơn vị đang công tác ít nhất 05 năm tính đến thời điểm gửi hồ sơ đề nghị xét chọn giải thưởng.
3.6. Không bị kỷ luật trong thời gian 12 tháng trước khi được đề nghị xét trao giải thưởng và tại thời điểm được đề nghị xét trao giải thưởng không trong thời gian xem xét kỷ luật.
4. Số lượng
Mỗi đơn vị tổ chức bình xét và giới thiệu tối thiểu 01 điển hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu gửi về Tỉnh Đoàn, trên cơ sở đó, Tỉnh Đoàn bình xét tối thiểu 03 điển hình gửi về Trung ương Đoàn.
5. Hồ sơ xét chọn gồm:
- Tờ trình đề nghị xét trao giải thưởng của Ban thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
- Bản tóm tắt lý lịch trích ngang có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị công tác.
- Báo cáo thành tích trong lao động, công tác có xác nhận của cấp ủy hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác (theo mẫu đính kèm)
- Bản sao có công chứng bằng khen, giấy khen và giấy chứng nhận các danh hiệu khen thưởng của các cấp.
- 2 ảnh cá nhân (4x6cm).
6. Lưu ý khi gửi hồ sơ:
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đúng thời hạn, đúng đối tượng, có đầy đủ các văn bản, giấy tờ theo quy định và không có khiếu nại về nội dung, kết quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trước thời điểm gửi hồ sơ xét chọn.
- Hồ sơ xét trao giải thưởng phải do Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc giới thiệu, hội đồng giải thưởng không nhận hồ sơ trực tiếp từ các cá nhân.
- Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ nhân sự đề nghị xét trao giải thưởng. Trường hợp phát hiện hồ sơ của cá nhân vi phạm quy chế giải thưởng, nếu đã trao tặng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ thu hồi giải thưởng của cá nhân đó.
Hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng gửi về Tỉnh Đoàn qua Ban Thanh niên Nông thôn – Công nhân Viên chức và Đô thị Tỉnh Đoàn (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Tp Tuy Hòa) trước ngày 16/8/2017, email: tdpy.bantnnt@gmail.com, sđt: 057.3848460.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-Lưu:VP + Ban TNNT-CNVC&ĐT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
Đã ký và đóng dấu
 
Phan Xuân Hạnh
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC TRẺ GIỎI” TOÀN QUỐC LẦN IV NĂM 2017
-------------
- Họ và tên: ..................................................... Nam / nữ:...............................
- Sinh ngày ………tháng ……..năm ……………  Dân tộc: ...........................
- Đơn vị công tác: ............................................ ..............................................
......................................................................... Địa chỉ: .................................
........................................................................................................................
- Ngày vào làm việc tại đơn vị hiện đang công tác:.........................................    
- Ngày được tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức:...............................
- Chức vụ công tác:..........................................................................................
- Chức vụ đảng, đoàn thể:...............................................................................
- Nơi ở hiện nay: .............................................................................................
......................................................................... Điện thoại:.............................
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Vai trò của Đoàn thanh niên cơ quan, đơn vị trong việc phát huy tinh thần lao động sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trong tham gia thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị?
2. Sơ bộ về quá trình công tác, đã đảm nhận các công việc gì?
II. THÀNH TÍCH CÔNG TÁC
1. Các ý tưởng, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị.
2. Thành tích nổi bật (ý tưởng, sáng kiến) trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị:
- Quá trình hình thành ý tưởng, sáng kiến?
- Thuận lợi, khó khăn, quá trình triển khai thực hiện ý tưởng, sáng kiến tại cơ quan, đơn vị?
- Đánh giá kết quả đạt được, hiệu quả?
- Sự ghi nhận của lãnh đạo, cơ quan, đơn vị?
- Đề xuất, kiến nghị?
3. Kết quả tham gia hoạt động Đoàn, Hội tại cơ quan, đơn vị? Việc tham gia thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” tại cơ quan, đơn vị?
4. Các hình thức khen thưởng đã nhận.
III. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
……….. ngày….tháng….năm……
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây