Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022

Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022

Số kí hiệu Chương trình phối hợp số 04 -CTPH/TĐTN-BTG
Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/06/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

TỈNH ĐOÀN - BAN TÔN GIÁO
TỈNH PHÚ YÊN
 
Số:   04  -CTPH/TĐTN-BTG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 22  tháng 6 năm 2017
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng,
Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022.
---------
Căn cứ Chương trình phối hợp số: 38/CTPH 2017-2022 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo chính phủ về "Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022"; Để nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa hai ngành về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, đồng thời căn cứ vào kết quả công tác phối hợp giữa hai ngành giai đoạn 2013-2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên và Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2017-2022 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
          Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho thanh thiếu niên là tín đồ tôn giáo. Vận động thanh niên và nhân dân là tín đồ tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; cảnh giác trước các âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Góp phần giữ vững chính trị, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
          Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh; vận động, thu hút thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương. Xây dựng và duy trì tốt hoạt động của lực lượng cốt cán chính trị trong vùng có đông đồng bào tín đồ tôn giáo.
          Các hoạt động phối hợp phải được cụ thể hóa hàng năm và triển khai đảm bảo sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.
          II. NỘI DUNG
          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn - Hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
          Thông qua các kênh thông tin của Đoàn, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giúp lực lượng cán bộ Đoàn - Hội các cấp biết, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.
          Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, có kỹ năng tuyên truyền công tác Đoàn.
          2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân, đồng báo tín đồ các tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo
          Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo trong đó trọng tâm là: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ về công tác tôn giáo trong thanh niên.
          Tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng đối với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo; qua đó truyền tải nội dung về các chủ trương, chính sách tôn giáo, các hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương phải hướng tới việc tạo sự gắn bó, đoàn kết các tôn giáo và đoàn kết lương giáo trong khối đại đoàn kết chung toàn dân tộc.
          Hướng dẫn các cơ sở Đoàn - Hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động thanh niên tín đồ tôn giáo nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Tham gia tuyên truyền chống các hành vi truyền đạo trái phép; các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo hành nghề mê tín dị đoan hoặc tiến hành các hoạt động chống đối, phá hoại gây mất ổn định chính trị và trật tự xã hội.
          Tổ chức sơ, tổng kết các hoạt động để đánh giá kết quả và tuyên dương các gương điển hình trong các chức sắc, chức việc, thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội ở cơ sở, có nhiều đóng góp trong công tác phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.
          Hướng dẫn, tạo điều kiện để chức sắc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tổ chức tốt các ngày lễ trọng của tôn giáo, đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.
          3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Đoàn các cấp
          Phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác tôn giáo hàng năm đối với lực lượng cán bộ Đoàn - Hội phụ trách công tác thanh niên tín đồ tôn giáo và cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, giúp họ nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tôn giáo và kỹ năng vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo.
          4. Xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh tại vùng có đông đồng bào tín đồ tôn giáo
          Tại các địa phương có đông đồng bào là tín đồ tôn giáo sinh sống, các cơ sở Đoàn - Hội phải thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giao lưu văn hóa - văn nghệ - thể thao, các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế thông qua đó góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh.
          Từng bước chuyển đổi các chi Hội trên địa bàn dân cư sang mô hình các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích phù hợp để tập hợp thanh niên trong đó có thanh niên tín đồ tôn giáo.
          Chú trọng công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên tín đồ tôn giáo. Tạo điều kiện cho thanh niên học tập, tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, sử dụng các nguồn vốn vay ủy thác để phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội tại cơ sở.
          Thường xuyên quan tâm, duy trì mối quan hệ với lực lượng cốt cán, đảm bảo duy trì tốt hoạt động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán chính trị tại cơ sở.
          5. Công tác kiểm tra, giám sát: Hàng năm 02 ngành phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tại cơ sở.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên
Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp theo từng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi thống nhất với Ban Tôn giáo tỉnh.
Triển khai chương trình phối hợp đến các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện tại các địa phương, đơn vị.
                    2. Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên
Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai chương trình phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp.
3. Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn và Phòng Hành chính - Tổng hợp Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ phối hợp giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Lãnh đạo Ban Tôn giáo triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả chương trình phối hợp, dự trù kinh phí hàng năm để triển khai, thực hiện chương trình.
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố
Xây dựng chương trình, tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 và cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức, triển khai thực hiện chương trình.
Phối hợp tổ chức các hoạt động cấp huyện và tham gia các hoạt động cấp tỉnh.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng Nội vụ cấp huyện phối hợp đưa nội dung công tác tôn giáo vào chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn - Hội cơ sở hàng năm.
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp hàng năm gửi về Tỉnh Đoàn và Ban Tôn giáo tỉnh trước ngày 25/11 để tổng hợp báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Đoàn trước 10/12.
          Trên đây là chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên về "Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022".
 
BAN TÔN GIÁO TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Huỳnh Phước Kỷ
 

 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)
Phan Xuân Hạnh


 
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban chỉ đạo công tác TG tỉnh;
- Ban Tôn giáo CP;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Giám đốc Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban Tôn giáo;
- Lãnh đạo Tỉnh Đoàn;
- Đoàn thanh niên và Phòng Nội vụ
  các huyện, TX, TP;
- Lưu VP, ĐKTHTN, BTG.

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây