Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2017

Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2017

Số kí hiệu Quyết định số 798-QĐ/TĐTN-TCKT
Ngày ban hành 02/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
* * *
Số:  798-QĐ/TĐTN-TCKT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 03 tháng 5 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2017
----------
 /uploads/laws/bo-tieu-chi-2017cap-huyen.banhanh.doc
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN PHÚ YÊN
 
          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tỉnh Đoàn;
          Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017, ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-ĐTN, ngày 12/3/2013 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Yên;
          Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2012 - 2017 sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 731-QĐ/TĐTN-VP,  ngày  07 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên;
          Căn cứ Quyết định số 164a-QĐ/TWĐTN-BKT, ngày 29/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành Đoàn năm 2017;
          Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
          Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2017, cụ thể như sau:
          - Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 dành cho các Huyện, Thị, Thành Đoàn, gồm: 06 tiêu chí, 29 nội dung đánh giá, tổng số điểm đạt tối đa 400 điểm, trong đó:
          + Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gồm: 04 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 75 điểm.
          + Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gồm: 12 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 158 điểm.
          + Tiêu chí 3: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, gồm: 05 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 94 điểm.
          + Tiêu chí 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, gồm: 03 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 25 điểm.
          + Tiêu chí 5: Công tác quốc tế thanh niên, gồm: 02 nội dung; số điểm tối đa: 18 điểm.
          + Tiêu chí 6: Công tác kiểm tra, giám sát và thông tin, báo cáo, gồm: 03 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 30 điểm.
          - Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 dành cho khối Lực lượng vũ trang, công nhân - lao động, gồm: 06 tiêu chí, 26 nội dung đánh giá, tổng số điểm đạt tối đa 330 điểm, trong đó:
+ Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gồm: 04 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 70 điểm.
          + Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gồm: 13 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 136 điểm.
          + Tiêu chí 3: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, gồm: 04 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 80 điểm.
          + Tiêu chí 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, gồm: 01 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 06 điểm.
          + Tiêu chí 5: Công tác quốc tế thanh niên, gồm: 02 nội dung; số điểm tối đa: 18 điểm.
          + Tiêu chí 6: Công tác kiểm tra, giám sát và thông tin, báo cáo, gồm: 02 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 20 điểm.
          Điều 2. Trách nhiệm của các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
1. Nghiên cứu hệ thống tiêu chí, nội dung đánh giá chất lượng hoạt động, xây dựng nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và lập kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí, nội dung đánh giá.
2. Tổ chức trình tự đánh giá, bao gồm:
- Thành lập Hội đồng đánh giá và xây dựng kế hoạch đánh giá.
- Triển khai quá trình tự đánh giá theo đúng quy trình hướng dẫn.
3. Tổng hợp kết quả tự đánh giá, tập hợp các tài liệu có liên quan gửi về Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn) trước ngày 12/10/2017.
Điều 3. Trách nhiệm của Ban Tổ chức - Kiểm tra, Văn phòng, các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn
1. Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn ban hành các văn bản hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai tự đánh giá theo Bộ tiêu chí, gồm:
+ Hướng dẫn cách thức đánh giá Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo Bộ tiêu chí đánh giá năm 2017;
+ Các công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá như: mẫu phiếu đánh giá dùng cho các thành viên; bảng quy định điểm cộng, trừ; bảng tổng hợp điểm đánh giá của hội đồng đánh giá.
 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh Đoàn tổng hợp kết quả tự đánh giá của các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; kết quả đánh giá của các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Tỉnh Đoàn để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Đoàn trình Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn  xem xét, quyết định danh hiệu thi đua.
2. Văn phòng và các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn:
- Thu thập và thẩm định tài liệu minh chứng theo từng tiêu chí do các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc gửi về.
- Tham gia chấm điểm, thẩm định kết quả tự chấm điểm của các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Ban.
Điều 4. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Tổ chức -Kiểm tra, Văn phòng, các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP, TCKT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
Phan Xuân Hạnh
 
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây