Kết quả triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, Đoàn năm 2023 trong cán bộ, đoàn viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chủ nhật - 29/10/2023 20:08
Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên trong toàn tỉnh.
Đồng chí Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X.
Đồng chí Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X.
Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai rất thiết thực, hiệu quả, với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và các chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Cụ thể như: Việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.  Đồng thời Ban hành các văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong các cấp bộ Đoàn như: Kế hoạch số 37-KH/TĐTN-PT, ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Tuổi trẻ Phú Yên tham gia chuyển đổi số năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 17 - KH/TĐTN-TG, ngày 09/02/2023 về Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 20 - KH/TĐTN-TG, ngày 15/02/2023 về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Công văn số 428-CV/TĐTN-TG, ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”; Kế hoạch số 27 -KH/TĐTN-TG, ngày 17/02/2023 về Triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công văn số 220- CV/TĐTN-TG, ngày 11/4/2023 “V/v phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án 06”; Công văn số 343 -CV/TĐTN-TG, ngày 09/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v tuyên truyền Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; Công văn số 462-CV/TĐTN-TG, ngày 09/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; Kế hoạch số 82 - KH/TĐTN-TG, ngày 16/8/2023 về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; Công văn 342-CV/TĐTN-TG, ngày 09/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v tuyên truyền Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; Công văn số 341-CV/TĐTN-TG, ngày 09/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII”; Công văn số 555-CV/TĐTN-TG, ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; Công văn số 573-CV/TĐTN-TG, ngày 20/10/2023 “V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII”…
 
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành bằng hình thức trực tuyến đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Đồng thời, triển khai các đề cương, tài liệu nghiên cứu học tập cho các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và thế giới đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Đồng thời hành tháng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Công văn định hướng tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.       

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn, giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, của Đoàn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn cấp trên, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trong cán bộ, đoàn viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Bên cạnh việc tuyên truyền, lồng ghép trong các hội nghị giao ban, cuộc họp cơ quan để triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn tiến hành đăng tải chia sẻ nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Tỉnh ủy trên các kênh thông tin của Đoàn. Đồng thời chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị. 

Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 349 hội nghị học tập, quán triệt, 416 đợt tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn, giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, của Đoàn trong cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp trong tỉnh, Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung đến 1.817/1.817 cán bộ (100%), 38.678/ 38.678 đoàn viên (100%); phổ biến, tuyên truyền đến thanh niên 152.659/ 190.822 hơn (80%) (bao gồm cả khối Lực lượng vũ trang). Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng triển khai nhiều hình thức sinh động, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thông qua việc thiết kế, chuyển tải các tài liệu dạng inforgraphic chuyển tải lên mạng xã hội, lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, hội trại truyền thống, hội trại kỹ năng, các hội thi dưới dạng sân khấu hóa,... thu hút hơn 479.451 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, Đoàn năm 2023 trong cán bộ, đoàn viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn đi vào cuộc sống của đoàn viên, thanh thiếu nhi; góp phần nâng cao nhận thức, bản xung kích lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; nâng cao tinh thần tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 -2027 và Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra. 
 
Văn Khang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây