Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017): Quân đội nhân dân Việt Nam - Niềm tin vững chắc của Đảng và nhân dân ta

Thứ năm - 21/12/2017 19:42
Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng, Bác Hồ tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, cùng với sự đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã từng bước lớn mạnh, lập nhiều chiến công vang dội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc - luôn là niềm tin vững chắc của Đảng và nhân dân ta.
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập ngày 22/12/1944. Ảnh tư liệu
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) thành lập ngày 22/12/1944. Ảnh tư liệu

Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày 22/12/1944, với tên gọi ban đầu là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có 34 chiến sĩ, chia thành 3 tiểu đội. Đồng chí Hoàng Sâm được cử làm Đội trưởng. Đồng chí Xích Thắng làm Chính trị viên. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có chi bộ lãnh đạo. 

Ngay sau khi mới thành lập, trong 2 ngày (25 và 26/12/1944), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khắt và đồn Nà Ngần giết chết hai tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính địch và thu tất cả vũ khí, quân trang, quân dụng. Chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân đội ta.

Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cả nước thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 15/5/1945, sau buổi lễ thống nhất tại Định Biên Thượng, Định Hóa, Thái Nguyên, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành Tư lệnh các lực lượng vũ trang thống nhất, mang tên Việt Nam Giải phóng quân. Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng dậy tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ quốc quân. Năm 1946, Vệ quốc quân đổi tên thành Quân đội quốc gia Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài ráo riết chống phá cách mạng, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ cùng toàn dân chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ chính quyền nhân dân, đánh bại các chiến lược “Đánh nhanh thắng nhanh” (1946 - 1947), âm mưu “bình định” và “phản công” (1948 - 1952) của thực dân Pháp, nổi bật là giành thắng lợi trong cuộc tiến công Chiến lược Đông - Xuân (năm 1953 - 1954), đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu, đập tan âm mưu xâm lược cuối cùng của thực dân Pháp ở Việt Nam. Tiếp đến, quân đội ta lại lần lượt đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Chiến tranh phá hoại miền Bắc” của đế quốc Mỹ và tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau chiến tranh, đất nước bị tàn phá nặng nề, nhiệm vụ của quân đội ta vừa ra sức bảo vệ sự nghiệp cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vừa khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại và cùng nhân dân tham gia sản xuất, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc đổi mới, Quân đội nhân dân Việt nam đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ý chí cách mạng tiến công, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, lớn lên và trưởng thành luôn gắn bó máu thịt với nhân dân "quân và dân như cá với nước". Trong mỗi trận thắng và bước tiến của Quân đội nhân dân Việt Nam đều có sự đóng góp rất to lớn về sức người và sức của của nhân dân - một dân tộc anh hùng đã sinh ra một Quân đội nhân dân cách mạng và anh hùng. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI), quyết định lấy ngày 22/12 là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân, khẳng định sức mạnh của toàn dân, thế trận vững chắc quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình đổi mới, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang đã được nâng lên một bước, đã kịp thời ngăn chặn, làm thất bại các vụ gây rối, bạo loạn chính trị, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động trong và ngoài nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội đồng thời trực tiếp tham gia có hiệu quả vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, sự chống phá của kẻ thù ngày càng tinh vi hơn. Để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi chúng ta càng tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Chúng ta ra sức xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh; phát triển đường lối, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận, khoa học an ninh nhân dân; chủ động tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu; xây dựng quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp.

Với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự tin yêu, đoàn kết, giúp đỡ, đóng góp của nhân dân, chúng ta tin chắc rằng Quân đội ta ngày càng lớn mạnh, phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ" cao đẹp mà nhân dân yêu quý, ra sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây